top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN - RETOURBELEID

Algemene voorwaarden

Dit document bevat de geldende algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) waaronder “Bij den Abchar”, met maatschappelijke zetel te Kleine Baan 92 1980 Zemst, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0725.445.578 (hierna ‘Bij den Abchar’) zijn (tweedehands) producten, zoals gedefinieerd in artikel 1 aanbiedt.


Algemene Voorwaarden, aanbieden via Bij den Abchar Webshop (hierna de “Webshop”). Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 01/02/2021


ONDERNEMINGSGEGEVENS
Naam: Bij den Abchar VOF
Maatschappelijke zetel: Kleine Baan 92 1980 Zemst
KBO/BTW nummer: BE 0725.445.578
Telefoonnummer: (+32) (0) 472 55 01 38
E-mailadres: bij_den_abchar@hotmail.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor professionele of private doeleinden via de webshop een overeenkomst afsluit met Bij den Abchar;
b. Product: een product zoals aangeboden in de webshop;
c. Bestelling: iedere bestelling zoals geplaatst door de klant via de webshop conform artikel 5 van de Algemene Voorwaarden;
d. Registratie: het aanmaken van een profiel en het registreren van gegevens in de webshop conform artikel 3 van de Algemene Voorwaarden;
e. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
f. Werkdag: iedere kalenderdag, behoudens een zondag of wettelijke feestdag in België.
Bij den Abchar draagt de volledige verantwoordelijkheid over zijn producten en over de afwikkelingsprocedure (verkoop, levering, ... van de producten en bestellingen).

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die via de webshop tot stand komen tussen Bij den Abchar en de klant.
2.2 Door registratie en/of het plaatsen van een bestelling gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden,
2.3 Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden impliceert tevens dat de kllant volledig verzaakt aan de toepassing van diens eventuele eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
2.4 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Eventueel schriftelijk bedongen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend voor de specifieke bestelling waaronder van deze Algemene Voorwaarden werd afgeweken, geven de klant geen recht op toepassing van die afwijkende bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen met bij den Abchar en laten de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
2.5 Bij den Abchar behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt ingevolge een wijziging van de toepasselijke regelgeving of ingevolge andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van Bij den Abchar.
ARTIKEL 3. REGISTRATIE
3.1 Om een Bestelling te kunnen plaatsen dient de klant inloggegevens voor de webshop aan te maken en zijn persoonlijke-, facturatie-, en leveringsgegevens te registreren op de daartoe bestemde pagina van de webshop.
De inloggegevens voor de webshop zijn persoonlijk en mogen door de klant niet bekendgemaakt worden aan derden.
3.2 Registratie en gebruik van de webshop is gratis.
3.3 Minderjarigen en/of onbekwaam verklaarden kunnen zich niet registreren, noch enige bestelling plaatsen via de webshop.
3.4 Bij den Abchar behoudt zich het recht voor om de gegevens van de klant te controleren en desgevallend een registratie te weigeren of te schrappen indien zij dit noodzakelijk zou achten, bijvoorbeeld in geval van het verstrekken van foutieve gegevens, het niet afhalen van producten binnen de in artikel 8.3 vermelde termijn, wanbetaling, indien de Klant gedurende meer dan één (1) jaar niet heeft ingelogd met het betreffende profiel of indien het door de klant opgegeven e-mailadres niet langer in gebruik of foutief is.
Veertien (14) kalenderdagen alvorens over te gaan tot effectieve schrapping van de betreffende registratie zal bij den Abchar de klant hiervan (in zoverre redelijkerwijze mogelijk) op de hoogte brengen.

ARTIKEL 4. PERSOONLIJKE GEGEVENS
4.1 De webshop maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden aangemaakt en via de gebruikte webbrowser tijdens een bezoek aan de webshop op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. De gebruiker van de webshop kan ervoor kiezen om cookies te weigeren, maar dit kan leiden tot een beperking van de functionaliteit van de webshop.
4.2 Bij den Abchar slaat de gegevens die door de klant verstrekt worden op in een gegevensbestand, dit om bestellingen correct te kunnen verwerken en/of om de klant te kunnen contacteren in verband met een bestelling. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij om de verwerking en levering van de bestelling mogelijk te maken. Bij den Abchar kan mits goedkeuring van de klant de persoonlijke gegevens voor promotionele doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, promotiecampagnes, enz.
4.3 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie worden gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Klant beschikt over een recht op inzage, controle, verbetering en schrapping van zijn gegevens. De Klant kan dit recht uitoefenen via de pagina/link 'Mijn account' in de webshop. Op deze pagina kan de klant tevens aangeven of Bij den Abchar de door de klant verschafte gegevens voor promotionele doeleinden (conform artikel 4.2) mag gebruiken.

ARTIKEL 5. BESTELLING
5.1 De overeenkomst komt tot stand van zodra de elektronische bestelling via de webshop door Bij den Abchar wordt ontvangen.
5.2 Om een definitieve bestelling te plaatsen dient de klant volgende stappen te doorlopen:
De klant plaats het gewenste artikel in het bestelmandje. Vervolgens klikt hij door naar het betaalsysteem (via Mollie) waar hij kan overgaan tot betaling.
Voor de bestelling wordt afgerond, wordt aan de klant de mogelijkheid geboden om eventuele fouten in de bestelling op te sporen en te corrigeren, alvorens zich contractueel te verbinden.
5.3 Bij den Abchar heeft het recht om een bestelling te weigeren indien (o.a.):
−de voorraad is uitgeput of het bestelde Product niet langer beschikbaar is;
−de door de Klant opgegeven betaalgegevens incorrect blijken te zijn;
−wordt vastgesteld dat het aanbod op de webshop een kennelijke vergissing bevat;
−een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant wordt vastgesteld;
−er sprake is van een situatie van overmacht.
5.4 Nadat de klant een bestelling heeft afgerond, ontvangt hij per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn bestelling.
5.5 De verkoopovereenkomst wordt doorgaans niet bij Bij den Abchar opgeslagen en is na afronding van de bestelling dan ook niet langer raadpleegbaar bij Bij den Abchar. De klant kan de gegevens van de overeenkomst evenwel onmiddellijk na de bevestiging van zijn bestelling printen of de bestelling bewaren als PDF document.

ARTIKEL 6. PRIJZEN
6.1 De op de website weergegeven prijzen zijn steeds in euro en inclusief BTW en andere taksen.
Leveringskosten (ook wel verzendkosten genoemd op de Website) en/of eventuele andere bijkomende kosten zijn niet in de op de website vermelde prijs begrepen.
De leveringskosten (indien van toepassing) en de eventuele bijkomende kosten worden in functie van de door de klant ingevulde gegevens en keuzes bepaald. Deze leveringskosten en eventuele bijkomende kosten kunnen dan ook slechts in het verdere verloop van het bestelproces meegedeeld worden. In ieder geval is de prijs die in de laatste fase/stap van het bestelproces wordt vermeld de totaalprijs die de klant dient te betalen.
6.2 De Kringwinkel Hageland behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing.
6.3 De Kringwinkel Hageland of de Aangesloten Kringwinkel is niet gehouden om de bestelde producten te leveren indien de op de website afgebeelde prijs kennelijk onjuist is, en redelijkerwijs als zodanig door de klant herkend kon worden. In dergelijk geval zal de door de klant voor het betreffende product betaalde prijs integraal terugbetaald worden door middel van dezelfde betalingsmethode als deze die door de klant werd gekozen voor de initiële betaling.

ARTIKEL 7. BETALING
7.1 Betaling van een bestelling kan door middel van één van de hierna genoemde betalingsmiddelen uitgevoerd worden:
−online bankieren (Mollie);
−VISA, Mastercard
−Maestro
7.2 Betaling van een bestelling dient in principe onmiddellijk bij het afronden van het bestelproces uitgevoerd te worden door middel van één van de in artikel 7.1 vermelde betalingsmiddelen.
Bestellingen kunnen enkel opgehaald worden na betaling van de factuur hetzij ter plaatse of via Mollie. Verzending van de goederen gebeurt pas na ontvangst van de betaling van de factuur via Mollie

ARTIKEL 8. LEVERING
8.1. De klant kan ervoor kiezen om de bestelde producten hetzij af te halen bij Bij den Abchar hetzij om deze te laten leveren op een door de Klant aangegeven adres.
Afhaling in Bij den Abchar:
8.2 De klant kan de door hem bestelde producten gratis afhalen bij Bij de Abchar Kleine Baan 92 1980 Zemst
8.3 Bij den Abchar zal de klant een e-mail bevestiging sturen waarin staat wanneer de door hem bestelde
Producten klaarliggen in het door hem gekozen afhaalpunt, dit ten laatste 7 kalenderdagen nadat de bestelling werd geplaatst.
De klant dient de bestelde producten af te halen binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontvangst info bevestigingsmail waarin staat vanaf wanneer dat de bestelde producten in het betreffende verkooppunt klaarliggen. Indien de bestelde producten niet binnen hogervermelde termijn worden afgehaald, is Bij den Abchar gerechtigd om de producten voor rekening en risico en op kosten van de klant op te slaan.
8.4 De bestelde producten kunnen enkel afgehaald worden door de persoon die de registratie heeft doorlopen en die de bestelling heeft geplaatst, dit op voorlegging van zijn identiteitsbewijs en de bevestiging van de bestelling van het kringwinkel centrum waaruit goederen werden gekocht.
Afhaling van de bestelde producten door een derde persoon is enkel mogelijk mits voorleging van (i) een originele en ondertekende volmacht met kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die de Registratie heeft doorlopen en die de bestelling heeft geplaatst en (ii) de bevestiging van de bestelling.
Verzending op een door de klant opgegeven adres:
8.5 De klant kan ervoor kiezen om de bestelde producten te laten leveren op een door hem opgegeven adres.
8.6 Bij den Abchar zal de termijn waarop de bestelde producten ten laatste bij Bij den Abchar vertrekken per e-mail meedelen aan de klant. Levering van de bestelde producten zal in ieder geval binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de bestelling plaatsvinden.
De Klant dient de door Bij den Abchar geleverde producten in de afgesproken periode in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de Producten geleverd kunnen worden. Bij den Abchar (of een door haar aangestelde vervoerder) levert de bestelde producten tot in de eerste ruimte van de gelijkvloerse verdieping van het gebouw van de Klant tenzij wetgeving dit anders regelt (vb nalv corona of ...).
Indien de bestelde producten niet op het afgesproken tijdstip in ontvangst genomen worden (bv. omdat de Klant niet aanwezig is of omdat het betreffende Product niet door de opening van de voordeur kan), is Bij den Abchar gerechtigd om de producten voor rekening en risico en op kosten van de Klant op te slaan.
8.7 Bij den Abchar behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een Bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde producten rechtvaardigen.
8.8 De bijkomende kosten waarmee Bij den Abchar eventueel wordt geconfronteerd indien door de Klant een foutief adres werd opgegeven zijn ten laste van de Klant, en zullen integraal aan deze laatste doorgerekend worden.

ARTIKEL 9. OVERGANG VAN EIGENDOM EN RISICO
9.1 Het risico voor verlies of beschadiging van de bestelde producten gaat over op de Klant op het moment dat deze aan de klant of een door hem aangewezen derde partij worden overhandigd.
9.2 De Bij den Abchar geleverde producten blijven haar eigendom totdat de klant de prijs (in voorkomend geval verhoogd met alle interesten, schadevergoedingen en bijkomende kosten), alsook elke andere openstaande en opeisbare vordering van Bij den Abchar ten aanzien van de Klant, volledig heeft voldaan.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID10.1
De producten aangeboden op de Website zijn gebruikte goederen welke Bij den Abchar middels schenking heeft verworven. De klant erkent dat de producten niet over de eigenschappen van soortgelijke goederen in nieuwstaat beschikken, maar louter kunnen voldoen aan de hoedanigheid van een gebruikt goed.
10.2 Op de webshop wordt schriftelijke informatie geboden m.b.t. de aangeboden producten. Bij den Abchar is niet aansprakelijk voor gebeurlijke materiële vergissingen en/of publicatiefouten in de op de Webshop vermelde informatie. Een op de Webshop geplaatste afbeelding is louter illustratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs en/of afwijken van het eigenlijke product.
De klant kan de producten onderwerpen aan een voorafgaand nazicht in het op de webshop vermelde adres.
10.3 De klant, die geen consument is, verbindt er zich toe om de producten bij levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde producten overeenstemt met hetgeen wordt overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde producten dienen onverwijld en uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen na levering per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel of per e-mail via aan bij_den_abchar@hotmail.com te worden gemeld, dit onder vermelding van het nummer op de bevestiging van de bestelling.
Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte producten door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
10.4 Indien de Klant geen consument is, is de aansprakelijkheid van Bij den Abchar voor eventuele verborgen gebreken in de door van Bij de Abchar geleverde Producten beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen zes (6) maanden na levering van de producten. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de tien (10) werkdagen na de ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Bij den Abchar te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.
10.5 Indien de klant een consument is, is de aansprakelijkheid van Bij den Abcharl voor eventuele gebreken in de geleverde producten (daarin begrepen de aansprakelijkheid onder art. 1649bis- 1649octies BW) beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen twaalf (12) maanden na de levering van de producten. Eventuele gebreken dienen alleszins, op straffe van
verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Bij den Abchar aan Bij den Abchar gemeld te worden. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
10.6 Indien de door Bij den Abchar geleverde Producten gebreken zouden vertonen, kan de Klant die geen Consument is uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of
vervanging van de geleverde producten, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Indien de klant een Consument is en de door Bij den Abchar geleverde Producten gebreken zouden vertonen, kan de Klant aanspraak maken op de remedies zoals opgenomen in artikel 1649quinquies BW. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de inhoud van de artikelen 10.9 en 10.10 van deze Algemene Voorwaarden.
10.7 In geen geval is Bij den Abchar, zonder exhaustiviteit na te streven, aansprakelijk voor normale slijtage van het Product, voor gebruiksschade of schade door externe oorzaken (onder meer water- of brandschade), schade aan het product veroorzaakt door opzet, nalatigheid, onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product, schade veroorzaakt doorwijziging of herstelling vanhet product of voor schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiks-en/of onderhoudsinstructies van
het product of, bij gebreke hieraan, de normale gebruiken in deze zin.
10.8 De klant dient de Producten waarvan hij meent dat deze met een gebrek zijn aangetast aan Bij den Abchar terug te bezorgen, dit samen met het verkoopbewijs / de bevestiging van de bestelling.
Indien de producten door Bij den Abchar betalend bij de klant geleverd werden, haalt Bij den Abchar deze producten kosteloos terug op, dit op voorwaarde dat de betreffende producten effectief met een gebrek zijn aangetast waarvoor Bij den Abchar aansprakelijk is. Indien blijkt dat de betreffende Goederen niet met een gebrek zijn aangetast, of zijn aangetast met een gebrek waarvoor Bij den Abchar, in toepassing van de artikelen 10.1-10.6, niet aansprakelijk is, dient de Klant de kosten van ophaling te dragen. De producten (goederen) dienen zich te bevinden op het gelijkvloers, op het originele leveradres of een adres gelijkwaardig in afstand.
10.9 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Bij den Abchar jegens de klant te allen tijde beperkt tot 50 EUR per schadegeval.
10.10 Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Bij den Abchar niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, administratieve- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

ARTIKEL 11. HERROEPING
11.1 Het in dit artikel 11 vermelde herroepingsrecht komt enkel toe aan de Klant die een Consument is.
11.2 De Klant kan zijn Bestelling herroepen binnen de 14 kalenderdagen na levering van de bestelde Producten, dit zonder enige schadevergoeding of boete verschuldigd te zijn, en zonder enige reden te moeten opgeven.
De termijn van 14 kalenderdagen om de Bestelling te herroepen neemt een aanvang op het moment dat de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij de bestelde Producten in bezit neemt. Indien de Bestelling in meerdere keren wordt geleverd, begint de termijn te lopen op het moment dat de laatste levering in bezit wordt genomen.
11.3 De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door Bij den Abchar hiervan op de hoogte stellen via het ingevulde en ondertekende modelformulier voor herroeping dat op de Website beschikbaar wordt gesteld of via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekende post aan de maatschappelijke zetel van Bij den Abchar of per e-mail bij_den_abchar@hotmail.be .
11.4 De klant dient de producten die betrekking hebben op de herroepen Bestelling binnen de 14
kalenderdagen na mededeling van zijn herroepingsbeslissing terug te zenden naar het opgegeven verzendadres
of terug te bezorgen in het afhaalpunt van Bij den Abchar waar hij de Producten heeft opgehaald.
11.5 In geval van herroeping van een Bestelling binnen de bovenvermelde termijn, betaalt Bij den Abchar de Klant alle door hem uitgevoerde betalingen terug, daarin begrepen de standaard leveringskosten.
Bij den Abchar zal de terugbetaling verrichten door middel van terugstorting op het bankrekeningnummer dat de Klant heeft doorgegeven. Indien de Klant voor een andere leveringswijze dan de standaard door Bij den Abchar voorgestelde goedkoopste leveringswijze heeft gekozen, zullen de bijkomende leveringskosten niet terugbetaald worden aan de Klant.
De kosten om de goederen terug te sturen zijn in ieder geval voor rekening van de Klant.
11.6 De Klant is aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering die de Producten hebben ondergaan ten gevolge van een behandeling van de Producten die verder gaat dan hetgeen strikt noodzakelijk is om de goede werking van de Producten te controleren.

ARTIKEL 12. COMMUNICATIE
12.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, kan de Klant haar communicatie uitsluitend op ontvankelijke wijze aan Bij den Abchar richten per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel (Kleine Baan 92 1980 Zemst).

ARTIKEL 13. OVERMACHT
Met uitzondering van de betalingsverbintenis in hoofde van de klant, is elke partij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de andere partij in geval van overmacht,. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van deze overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, rellen, opstand, staking of lock-out, brand, overstroming, beslissingen of interventies van overheidswege, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.
Indien een partij zich beroept op een toestand van overmacht, dient deze de andere partij hiervan te informeren binnen de twee (2) werkdagen nadat de toestand zich heeft voorgedaan of begon voor te doen. In geval van overmacht zullen beide partijen alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van deze overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmachtssituatie langer dan vier (4) weken zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden. De betalingsverbintenis in hoofde van de Klant kan niet het voorwerp van overmacht uitmaken.

ARTIKEL 14. GESCHILLEN EN OVERIGE BEPALINGEN
14.1 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht.
In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
14.2 Het niet opeisen van een recht onder deze Algemene Voorwaarden of het niet toepassen van een sanctie door Bij den Abchar houdt geenszins een afstand van recht in.
14.3 Alle rechtsbetrekkingen tussen Bij den Abchar en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor zover als nodig wordt de toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 uitdrukkelijk uitgesloten.
14.4 De rechtbanken van het desbetreffend gerechtelijk arrondissement van Bij den Abcharis exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil dat in dit verband tussen Bij en Abchar en de klant zou ontstaan, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Indien de Klant een Consument is zal de territoriaal bevoegde rechtbank conform de regels van het Gerechtelijk Wetboek bepaald worden.

Retourbeleid

9.1 Het risico voor verlies of beschadiging van de bestelde producten gaat over op de klant op het momentdat deze aan de klant of een door hem aangewezen derde partij worden overhandigd.
9.2 De Bij den Abchar geleverde producten blijven haar eigendom totdat de klant de prijs (in voorkomend geval verhoogd met alle interesten, schadevergoedingen en bijkomende kosten), alsook elke andere openstaande en opeisbare vordering van Bij den Abchar ten aanzien van de klant, volledig heeft voldaan.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De producten aangeboden op de Website zijn gebruikte goederen welke Bij den Abchar middels schenking heeft verworven. De klant erkent dat de producten niet over de eigenschappen van soortgelijke goederen in nieuwstaat beschikken, maar louter kunnen voldoen aan de hoedanigheid van een gebruikt goed.
10.2 Op de webshop wordt schriftelijke informatie geboden m.b.t. de aangeboden producten. Bij den Abchar is niet aansprakelijk voor gebeurlijke materiële vergissingen en/of publicatiefouten in de op de webshop vermelde informatie. Een op de webshop geplaatste afbeelding is louter illustratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs en/of afwijken van het eigenlijke product.
De klant kan de producten onderwerpen aan een voorafgaand nazicht in het op de webshop vermelde adres.
10.3 De klant, die geen consument is, verbindt er zich toe om de producten bij levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde producten overeenstemt met hetgeen wordt overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde producten dienen onverwijld en uiterlijk binnen de vijf (5) Werkdagen na levering per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel of per e-mail via aan bij_den_abchar@hotmail.com te worden gemeld, dit onder vermelding van het nummer op de bevestiging van de bestelling.
Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte producten door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
10.4 Indien de Klant geen consument is, is de aansprakelijkheid van Bij den Abchar voor eventuele verborgen gebreken in de door van Bij de Abchar geleverde Producten beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen zes (6) maanden na levering van de Producten. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de tien (10) Werkdagen na de ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Bij den Abchar te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
10.5 Indien de Klant een Consument is, is de aansprakelijkheid van Bij den Abcharl voor eventuele gebreken in de geleverde producten (daarin begrepen de aansprakelijkheid onder art. 1649bis- 1649octies BW) beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen twaalf (12) maanden na de levering van de producten. Eventuele gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Bij den Abchar aan Bij den Abchar gemeld te worden. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
10.6 Indien de door Bij den Abchar geleverde producten gebreken zouden vertonen, kan de Klant die geen consument is uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde producten, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Indien de klant een consument is en de door Bij den Abchar geleverde producten gebreken zouden vertonen, kan de klant aanspraak maken op de remedies zoals opgenomen in artikel 1649quinquies BW. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de inhoud van de artikelen 10.9 en 10.10 van deze Algemene Voorwaarden.
10.7 In geen geval is Bij den Abchar, zonder exhaustiviteit na te streven, aansprakelijk voor normale slijtage van het product, voor gebruiksschade of schade door externe oorzaken (onder meer water- of brandschade), schade aan het product veroorzaakt door opzet, nalatigheid, onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product, schade veroorzaakt door wijziging of herstelling van het product of voor schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiks-en/of onderhoudsinstructies van het product of, bij gebreke hieraan, de normale gebruiken in deze zin.
10.8 De Klant dient de producten waarvan hij meent dat deze met een gebrek zijn aangetast aan Bij den Abchar terug te bezorgen, dit samen met het verkoopbewijs / de bevestiging van de Bestelling.
Indien de Producten door Bij den Abchar betalend bij de Klant geleverd werden, haalt Bij den Abchar deze Producten kosteloos terug op, dit op voorwaarde dat de betreffende Producten effectief met een gebrek zijn aangetast waarvoor Bij den Abchar aansprakelijk is. Indien blijkt dat de betreffende Goederen niet met een gebrek zijn aangetast, of zijn aangetast met een gebrek waarvoor Bij den Abchar, in toepassing van de artikelen 10.1-10.6, niet aansprakelijk is, dient de Klant de kosten van ophaling te dragen. De Producten (goederen) dienen zich te bevinden op het gelijkvloers, op het originele leveradres of een adres gelijkwaardig in afstand.
10.9 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Bij den Abchar jegens de klant te allen tijde beperkt tot 50 EUR per schadegeval.
10.10 Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Bij den Abchar niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, administratieve- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.


ARTIKEL 11. HERROEPING
11.1 Het in dit artikel 11 vermelde herroepingsrecht komt enkel toe aan de klant die een consument is.
11.2 De Klant kan zijn bestelling herroepen binnen de 14 kalenderdagen na levering van de bestelde producten, dit zonder enige schadevergoeding of boete verschuldigd te zijn, en zonder enige reden te moeten opgeven.
De termijn van 14 kalenderdagen om de bestelling te herroepen neemt een aanvang op het moment dat de Klant of een door de klant aangewezen derde partij de bestelde producten in bezit neemt. Indien de bestelling in meerdere keren wordt geleverd, begint de termijn te lopen op het moment dat de laatste levering in bezit wordt genomen.
11.3 De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door Bij den Abchar hiervan op de hoogte stellen via het ingevulde en ondertekende modelformulier voor herroeping dat op de website beschikbaar wordt gesteld of via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekende post aan de maatschappelijke zetel van Bij den Abchar of per e-mail bij_den_abchar@hotmail.be .
11.4 De klant dient de producten die betrekking hebben op de herroepen bestelling binnen de 14 kalenderdagen na mededeling van zijn herroepingsbeslissing terug te zenden naar het opgegeven verzendadres of terug te bezorgen in het afhaalpunt van Bij den Abchar waar hij de producten heeft opgehaald.
11.5 In geval van herroeping van een bestelling binnen de bovenvermelde termijn, betaalt Bij den Abchar de klant alle door hem uitgevoerde betalingen terug, daarin begrepen de standaard leveringskosten.
Bij den Abchar zal de terugbetaling verrichten door middel van terugstorting op het bankrekeningnummer dat de klant heeft doorgegeven. Indien de klant voor een andere leveringswijze dan de standaard door Bij den Abchar voorgestelde goedkoopste leveringswijze heeft gekozen, zullen de bijkomende leveringskosten niet terugbetaald worden aan de klant.
De kosten om de goederen terug te sturen zijn in ieder geval voor rekening van de klant.
11.6 De klant is aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering die de producten hebben ondergaan ten gevolge van een behandeling van de producten die verder gaat dan hetgeen strikt noodzakelijk is om de goede werking van de producten te controleren.

retourbeleid
logo-bij-den-abchar
bottom of page