Kreloga

KREDIETMAKELAAR KRELOGA

Kredieten met onroerend doel

Kredieten met onroerend doel, met of zonder garantie, vallen onder de structuur van hypothecaire kredieten. Voor deze kredieten wordt een ESIS document afgeleverd met vermelding van:

Identiteit en statuut van kredietgever en bemiddelaar

Soort krediet

Debetrente

Dossierkosten, expertisekosten

Andere aanverwante kosten “nevendiensten” zoals SSV, brand

De commissie

JKP per voorschot

Notariskosten

(zonder honorarium)

De gevolgen van niet betaling

Kredieten

Kredieten met roerend doel

Kredieten met roerend doel, met of zonder garantie vallen onder de structuur van consumentenkredieten. Voor deze kredieten wordt een SECCI document afgeleverd met vermelding van:

Identiteit en contactgegevens van de kredietgever/kredietbemiddelaar

Soort krediet

Duur van het krediet

Voorwaarden en totaal af te betalen bedrag

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van kredietproduct

De JKP

Kredietbedrag

Kosten van het krediet

Overige juridische aspecten die van belang zijn

Hypothecair krediet

Het hypothecair krediet wordt gedefinieerd als: het krediet bestemd voor het financieren van het verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten, toegekend aan een consument, en dat:

 • Hetzij gewaarborgd wordt door:  

  • Een hypotheek of een voorrecht op onroerend goed  

  • Een door de inpandgeving van een op dezelfde wijze gewaarborgde schuldvordering  

 • Hetzij een schuldvordering uitmaakt die voortspruit uit de indeplaatsstelling van één of meer derde personen in de rechten van een schuldeiser die bevoorrecht is op een onroerend goed 

 • Hetzij bedongen werd met het recht een hypothecaire waarborg te eisen, zelfs indien dit recht in een afzonderlijke akte bedongen is 

 • Hetzij een garantiekrediet waarbij aan de borg of garant een hypothecaire waarborg wordt toegekend. Het gaat onder meer om het krediet waarbij een hypotheek op een onroerend goed als waarborg wordt verstrekt en dat bestemd is voor de financiering van: 

  • De aankoop van een grond of een woning 

  • De aankoop van een reëel onroerend recht (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht…) 

  • Het bouwen of verbouwen van een woning 

  • Het behouden van een geërfd onroerend patrimonium (m.a.w. een krediet aangaan om successierechten te betalen in plaats van hiervoor een onroerend goed te verkopen)

Hypothecair krediet

Hoe lager de quotiteit ( Verhouding tussen het kredietbedrag en het in onderpand gegeven (on)roerend goed) des te minder risico voor de kredietgever. Dit vertaalt zich meestal in een lagere rentevoet.

Maximale quotiteit vanaf 2020

Naar aanleiding van de circulaire van de Nationale Bank, wordt de kredietgevers verzocht in hoofdzaak de kredietmogelijkheden te beperken tot een ontleningscapaciteit van 90% voor eigen woningen en tot 80% voor opbrengstpanden. Deze richtlijn zal onvermijdelijk een impact hebben op het huidig aanbod van de kredietgevers.

Op dit moment zijn alle kredietmaatschappijen aan het bekijken hoe gepast te reageren op deze richtlijn. In de loop van de komende weken zal pas duidelijk worden welke tarifering en acceptatiekaders van kracht zullen worden in 2020.

Consumentenkrediet wagen

Moeilijkere Kredieten

Opbrengstpanden: onroerend goed in eigendom bestemd voor verhuur 

Overbruggingskredieten: krediet met korte looptijd om een tijdelijk tekort aan financiële middelen op te vangen 

Bijvoorbeeld: om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een ander huis en de verkoop van de oude woning.

Kredieten op termijn: ook bulletkredieten genoemd

Dit zijn kredieten waarbij gedurende de looptijd enkel rente betaald wordt en op de eindvervaldag het kapitaal terugbetaald wordt.

Centralisatie van schulden:

Samenvoegen van lopende kredieten waardoor er terug evenwicht gecreëerd wordt in het maandbudget.

Gemelde kredieten:

de Kredietcentrale van de Nationale Bank registreert informatie over alle kredieten die door consumenten voor privédoeleinden werden afgesloten, ook wanbetalingen of achterstallige betalingen van uw kredietcontracten (consumentenkrediet en hypothecair krediet) worden geregistreerd.

Hoe gaan wij te werk ?

Aan de hand van uw vraag en de ons bezorgde info maken we een eerste analyse. Vervolgens zoeken we bij diverse kredietgevers naar de formules die het beste voldoen aan uw wensen. Hierbij houden we rekening met uw noden en uw budget. 

In wederzijds overleg wordt uit de mogelijke voorstellen een aanvraag voor het krediet weerhouden en doorgestuurd naar de door u gekozen kredietgever. 

Bij deze aanvraag dient u wel alle info te bevestigen door de bewijzen te leveren die de ons bezorgde info kunnen staven. 

Bij acceptatie van uw dossier wordt door de kredietgever een aanbod opgemaakt dat wij samen met u doornemen vóór u het ondertekent. Uiteraard blijven wij ter beschikking als nadien, door omstandigheden, er nog bijkomende vragen zijn of problemen zich voordoen.

Uiteraard blijven wij ter beschikking als nadien, door omstandigheden, er nog bijkomende vragen zijn of problemen zich voordoen.

Zelfstandigen en KMO's

Zelfstandigen en KMO's

Het investeringskrediet: is een krediet op middellange of lange termijn en financiert meestal o.a.:

 • het opstarten van een bedrijf 

 • de overname van een handelsfonds 

 • de samenstelling van bedrijfskapitaal en van de voorraden 

 • een aankoop of bouw van professionele gebouwen: werkplaatsen, winkels, opslagplaatsen enz… 

 • een aankoop van beroepsuitrusting… Kan in principe opgenomen worden in schijven indien aankoop in schijven 

 • intresten op het opgenomen kapitaal 

 • reserveringsprovisie op het niet-opgenomen kapitaal Kan variabele of vaste rentevoet hebben, wordt terugbetaald mogelijk maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks, is fiscaal aftrekbaar wat kosten en intresten betreft.

Kreloga

Een krediet aanvragen?

Vul het document Voorafgaande analyse voor een krediet digitaal in, wij geven u van op afstand advies!

NEEM CONTACT OP

Let op! Geld lenen kost ook geld.